+385 98 9752979

Privacybeleid en bescherming

Bescherming van persoonsgegevens heeft de hoogste prioriteit bij Feriae Group. Omdat uw privacy belangrijk voor ons is, werken wij onder de volgende voorschriften: Aan de bemiddelingsopdracht is voldaan met betrekking tot de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften. We informeren u expliciet als we informatie nodig hebben die u persoonlijk identificeert (persoonlijke gegevens). Om uw bemiddelingsopdracht te vervullen, worden uw persoonlijke gegevens verzameld, opgeslagen en doorgegeven. Indien nodig voor de uitvoering van uw bestelling, stellen we uw persoonlijke gegevens ter beschikking van externe serviceproviders (bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, touroperators, enz.). Indien geselecteerd tijdens het registratieproces, wordt u bovendien op de hoogte gehouden van de huidige aanbiedingen van Feria Group of van derden. Feria Group behoudt zich het recht voor om derden zorgvuldig te selecteren om informatie over deze bedrijven voor u beschikbaar te maken. Als u geen verdere aanbiedingen van Feria Group in naam van derden of van Feriae Group zelf wenst, laat het ons weten. Als u op enig moment van mening bent, dat Feria Group niet volgens deze principes werkt, laat het ons dan weten via e-mail op info@feriae.eu. We zullen onmiddellijk contact met u opnemen en zullen alle economisch adequate inspanningen ondernemen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen en te verhelpen. GEBRUIK VAN WEBSITE / REGISTRATIE

Deze website is speciaal bedoeld voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de informatie, software, producten of diensten die u via deze website ontvangt niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, tentoonstellen, demonstreren, dupliceren, publiceren, licentiëren, produceren. U mag deze website niet op zo'n manier gebruiken dat u daarmee de Europese wet of deze algemene voorwaarden schendt. Elke klant moet de gevraagde gegevens in het registratieformulier invullen voor het boeken. Alleen onbeperkte contractueel bekwame natuurlijke personen ouder dan 18 jaar, rechtspersonen of handelsbedrijven mogen zich registreren. Er is geen wettelijk recht op toegang tot deelname aan een potentieel online boekingsproces. Feriae Group is gerechtigd de toelage zonder opgaaf van redenen te weigeren of een gegeven vergoeding zonder opgaaf van redenen in te trekken. Dit gebeurt met name als de klant onjuiste informatie geeft binnen de registratie, de klant herhaaldelijk de algemene voorwaarden overtreedt of als ongepast gedrag kan worden aangenomen. Feriae Group is in principe niet toegestaan ​​om de registratie van tevoren in te trekken zonder voldoende kennisgeving - alleen als er gevaar dreigt. Door intrekking van de registratie heeft de getroffen klant geen claims tegen Feriae Group. Contracten die zijn gesloten vóór de intrekking van de registratie blijven onaangetast, boekingsaanvragen die al zijn ingediend, verliezen hun geldigheid met de intrekking. De klant wordt schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht van de intrekking. Elke klant kan zijn registratie op elk gewenst moment schriftelijk intrekken. Bestaande verplichtingen uit reeds gesloten contracten blijven hierbij onverminderd van kracht. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Feriae Group onderneemt adequate inspanningen om de informatie die op deze website wordt gepubliceerd te controleren op juistheid Feriea Group garandeert niet dat de informatie juist is. De informatie, software en services die op deze website worden gepubliceerd, zijn mogelijk onnauwkeurig. De informatie die hier wordt gepresenteerd, wordt voortdurend bijgewerkt. Feriea Group en / of haar gelieerde ondernemingen kunnen op elk moment wijzigingen aan deze website aanbrengen. Noch Feriea Group, noch haar gelieerde ondernemingen geven enige garantie of waarborg ten aanzien van de geschiktheid van de informatie, software, producten en diensten van de website voor welk doel dan ook. De aansprakelijkheid van Feriea Group en / of haar gelieerde ondernemingen is beperkt tot opzet en verwijtbare nalatigheid tenzij fundamentele contractuele verplichtingen worden geschonden of functies ontbreken. Aansprakelijkheid zonder fout blijft hierbij onaangetast. In geval van een lichte fout zijn Feriea Group en / of haar gelieerde ondernemingen alleen aansprakelijk voor typische of voorspelbare defecten die de klant oploopt in combinatie met het gebruik van deze website. Dit is ook van toepassing als van tevoren defecten zijn gemeld aan Feriea Group of een van haar aangesloten bedrijven. De aansprakelijkheid van Feriea Group en / of aan haar gelieerde ondernemingen is voor elk individueel geval beperkt tot het maximumbedrag van elke commerciële transactie die tot de claim leidt. LINKS OVER WEBSITES VAN DERDEN

Hyperlinks op de website van de Feriea Group worden alleen ter beschikking gesteld als hints. Feriea Group controleert deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Het opnemen van hyperlinks van dergelijke websites door Feriea Group houdt niet de goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites in, noch in een verbinding met hun exploitanten. SOFTWARE BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE

REGELGEVING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van deze website wordt aan gebruikers verleend op voorwaarde van acceptatie van de volgende voorschriften. Gebruikers die de volgende voorwaarden niet accepteren, mogen deze website niet gebruiken.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

DE VOLGENDE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ZOWEL VOOR HET PROTRUSIEVE DEEL 1 EN 2 VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.

Mocht een van de protrusieve voorschriften niet effectief zijn of ineffectief worden, dan blijven de andere regels hoe dan ook van kracht. De effectiviteit van dit contract als geheel blijft onaangetast. De ineffectiviteit van het bemiddelde reiscontract heeft geen invloed op het bemiddelingscontract. Contractbreuk of een duidelijk vermoeden van inbreuk geeft Feriea Group het recht om de respectieve klant uit te sluiten van het gebruik van deze website en / of diensten, zodra de verhandelde boekingen zijn voltooid. Dit contract toont de volledige overeenkomst tussen u en Feriea Group betreffende deze website en vervangt alle eerdere of tegelijkertijd gerelateerde meldingen of voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk tussen u en Feriea Group. De reiziger mag alleen de bemiddelaar van de reis naar de rechtbank nemen op de hoofdvestiging van de bemiddelaar. Voor procedures ingesteld door de bemiddelaar van de reis tegen de reiziger is diens woonplaats relevant, tenzij er procedures worden aangespannen tegen handelaren of personen die geen algemene bevoegde rechtbank in het land van herkomst hebben, of personen die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland na de sluiting van het contract, of waarvan de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het tijdstip waarop het geding aanhangig wordt gemaakt. In deze gevallen is het plaatselijke eerste gerecht van de zetel van de bemiddelaar relevant.

This portal is part of the Feriae Group. We promote houses arround the world. Houses of privat houseowners want to give you all the oppertunity to use this accomodation with these nice prices. You can also find our houses on the big (names) rental portals. If you are a house owner and also want to let us promote your house without any contractual obligations then you must read on

Read More

Partner Options
Technical support
+385 99 4312559